Privacy Statement

Indien u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

ADJ is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.
ADJ is gevestigd te Utrecht, Maliebaan 108, 3581 CZ en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

Technische informatie & cookies
ADJ maakt gebruik van cookies. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in ons Cookie statement.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
ADJ verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website om gebruik te maken van onze dienstverlening.
ADJ kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening (bv LinkedIn).

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening: werving & selectie. Deze worden niet buiten de EU-verspreid.
Meer specifiek verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd;
  2. U te benaderen voor nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
  3. Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
  4. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
  5. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
  6. Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
  7. Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
  8. Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid;
  9. Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
  10. Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
ADJ kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en wellicht onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens ADJ diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Ook in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Kandidaten
Uw gegevens worden tot vier weken na afronding van de procedure bewaard in ons systeem. Indien u de opt-in heeft aangevinkt bij het solliciteren bewaren wij uw gegevens tot 12 maanden na uw sollicitatie. Voor het beëindigen van de gekozen termijn krijgt u de mogelijkheid uw inschrijving automatisch te verlengen.

(Oud) werknemers
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
ADJ verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Deze gegevens worden bewaard voor onbepaalde tijd.

Uw rechten
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking, gegevens wilt overdragen of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u dat aanvragen via info@adj.nl.

Beveiliging
ADJ doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens ADJ diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ADJ met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek?
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ADJ, dan kunt u contact met ons opnemen via info@adj.nl
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden bij ADJ.

Wijzigingen
ADJ kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van ADJ. Deze versie is opgesteld in april 2018.