ratio pixel

Lid Raad van Commissarissen - Scholengroep Lingerijn

Korte beschrijving

Voor Scholengroep Lingerijn is ADJ op zoek naar een lid voor de Raad van Commissarissen. Ben jij op zoek naar een uitdagende kans om ervaring en passie voor onderwijs en kwaliteit in te zetten voor de ontwikkeling van toekomstige generaties? Dan zoeken we jou!

Lid Raad van Commissarissen (expertise onderwijs en kwaliteit)

Functieomschrijving

Good governance, waarop het toezichthouden binnen de scholengroep is gebaseerd, heeft te maken met de wijze waarop bestuur en toezicht elkaar versterken en vanuit hun rol en positie binnen de organisatie het goede gesprek voeren over strategie, beleid en bereikte resultaten. De Raad van Commissarissen vervult in dezen vier rollen:

 • Rol als toezichthouder.
 • Rol als sparringpartner.
 • Rol als werkgever.
 • Rol als netwerker en ambassadeur van de organisatie.

De Raad vertrouwt vanuit haar rol de bestuurder de dagelijkse leiding van de organisatie toe en de bestuurder verstrekt vanuit zijn rol alle informatie en gegevens die nodig zijn om bovenstaande rollen objectief en als ‘critical friend’ te kunnen vervullen. Het belang en continuïteit van de organisatie staan hierbij te allen tijde voorop.  Voor het nieuwe lid is expertise op het gebied van onderwijs en kwaliteit vereist.

Leden van de Raad van Commissarissen omarmen en onderschrijven de missie, visie en strategische doelstellingen van LingeRijn, evenals het karakter van interconfessioneel onderwijs. Een sterk moreel kompas en een scherp oog voor integriteitsvraagstukken zijn essentieel. Het goed functioneren van de Raad van Commissarissen vereist een hoog niveau van (zelf)reflectie bij de leden.

De Raad vergadert tenminste vijfmaal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is.  Daarnaast voert de Raad twee keer per jaar overleg met de GMR. Het nieuw te werven lid is voorzitter van  de Commissie Onderwijs en Kwaliteit, deze vergadert  2x per jaar. 

De Raad van Commissarissen handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code Goed Onderwijsbestuur voor het voortgezet onderwijs. In het ‘Visiedocument Toezichthouden’ is de wijze van rolvervulling binnen de governancestructuur van de Stichting Scholengroep LingeRijn beschreven en door vaststelling door de Raad verankerd. Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij eenmaal herbenoembaar zijn. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen vinden plaats in een open, constructieve en collegiale sfeer. Van de leden wordt een constructieve, positief kritische houding verwacht

Jouw profiel

Het ideale lid voor onze RvC beschikt over:
 • Sterke verbondenheid met en inzicht in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs;
 • Gedegen kennis van strategische vraagstukken die van invloed zijn op het onderwijs in het algemeen en specifiek op onderwijsinstellingen;
 • Kennis en inzicht in onderwijskwaliteit;
 • Binding met de regio is een pré; 
 • Ervaring met toezichthouden is een pré;
 • Voldoende tijd en aandacht voor deze (neven) functie. 

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • Visie: je kan de dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten van een afstand bekijken, en ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen;
 • Omgevingsbewust: je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en kan deze kennis benutten ten behoeve van de organisatie;
 • Oordeelsvorming: je weegt feiten en mogelijke handelswijzen in het licht van de juiste criteria tegen elkaar af;
 • Onafhankelijk: je onderneemt acties en doet uitspraken die getuigen van een eigen visie of mening; je praat anderen niet naar de mond;
 • Samenwerken: je werkt op effectieve wijze (mee) aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.

Leden mogen niet in dienst zijn van LingeRijn of een zakelijke relatie met de organisatie hebben.

Organisatie

Scholengroep LingeRijn is een ambitieuze, eigentijdse scholengroep met een sterke regionale focus. Met maar liefst 6 locaties voor Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs in Bemmel, Elst, Doorwerth, Huissen en Zetten, ze bieden maatwerkonderwijs aan meer dan 4500 leerlingen tussen 4 en 18 jaar. De 650 toegewijde medewerkers zetten zich iedere dag weer in voor een uitdagende en dynamische leeromgeving.

Bij LingeRijn draait alles om verbinding. Van de connecties tussen scholen tot de samenwerking tussen medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers; ze geloven in de kracht van onderlinge betrokkenheid. Deze verbindingen creëren de ruimte voor focus op ontwikkeling: van leerlingen, medewerkers en de organisatie als geheel.

Respect voor diversiteit en verschillende geloofsovertuigingen staat bij LingeRijn hoog in het vaandel. Ze zijn trots op hun rol binnen de samenleving, en voelen zich verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van zowel leerlingen als medewerkers.

Binnen de scholengroep wordt de besturingsfilosofie van ‘samen leidinggeven aan leren’ omarmt. De kernvraag, die op alle niveaus geldt, luidt: “Hoe kunnen we blijven streven naar aantoonbaar beter onderwijs?” De schooldirecteuren/rectoren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. De bestuurder houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de resultaten van de stichting. Binnen de stichting worden de bestuurder en de Raad van Commissarissen ondersteund door het Bestuursbureau.

Arbeidsvoorwaarden

Vergoeding binnen de richtlijnen van de VTOI.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Scholengroep LingeRijn zich bijstaan door het bureau ADJ. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van ADJ.

ADJ gelooft in de kracht van verschillende achtergronden en perspectieven. Daarom nodigen wij kandidaten die hieraan een bijdrage leveren van harte uit te reageren.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag  uiterlijk 4 augustus tegemoet.

Planning

 • Gesprekken bij ADJ: week 29-32
 • Selectie kandidaten met RvC: week 33
 • 1e gespreksronde bij Scholengroep LingeRijn: dinsdag 20 augustus (eind van de middag/begin van de avond).
 • 2e gespreksronde bij Scholengroep LingeRijn: maandag 26 augustus (begin van de avond). 
 • Benoeming: eerstvolgende vergadering

Contactpersonen
Ilse Lingg | e-mail: ilse@adj.nl | telefoon: 06-43121314
Emilia Walhout | e-mail: emilia@adj.nl | telefoon: 06-27906944