ratio pixel

Dijkgraaf - Waterschap Rivierenland (Reactietermijn verstreken)

Voor Waterschap Rivierenland is ADJ op zoek naar een eigentijdse dijkgraaf. Een authentieke bestuurder met verbindende kwaliteiten. Iemand die staat voor kwalitatief, modern en innovatief waterbeheer in een snel veranderende en uitdagende omgeving. 

Wat houdt de functie van dijkgraaf in?

Als dijkgraaf bent u het boegbeeld van Waterschap Rivierenland. Samen met collega’s, samenwerkingspartners en de Unie van Waterschappen, agendeert u de waterproblematiek in Nederland. U zorgt regionaal en landelijk voor een heldere en herkenbare positionering en profilering van Waterschap Rivierenland als samenwerkingsgerichte waterautoriteit. 

Als voorzitter van het Algemeen Bestuur (AB) stelt u de leden van het bestuur in staat om hun rol optimaal in te vullen. U bewaakt de thema’s van de strategische agenda en draagt zorg voor een functioneel bestuur. Daarbij geeft u ruimte en vertrouwen, staat u boven de partijen en draagt u zorg voor bestuurlijke integriteit. Met de secretaris-directeur bevordert u een vruchtbare interactie en duidelijke rolverdeling tussen bestuur en ambtelijke organisatie. 

Vanuit de wettelijke taak en de verantwoordelijkheid als voorzitter van het College van Dijkgraaf en Heemraden (CDH), beheert u de portefeuille crisisbeheersing. Bij (dreigende) rampen of gevaar heeft u bijzondere bevoegdheden. Bij waterschapsverkiezingen fungeert u als voorzitter van het stembureau. In die hoedanigheid bent u bestuurlijk verantwoordelijk voor een goed verloop van deze verkiezingen.
 

Wie bent u en wat brengt u mee?

U bent een benaderbare verbinder die bestuurt op basis van gelijkwaardigheid. Een authentieke, integere en geëngageerde bestuurder, die makkelijk contact legt en altijd het gezamenlijk belang voor ogen houdt. 

U bent doordrongen van het belang van goed waterbeheer voor de toekomst van Nederland. De functie van dijkgraaf beschouwt u meer als een ambt dan als een baan; het past bij u om daaraan vanuit uw hart invulling te geven. U bent vooruitstrevend, neemt uw omgeving mee in uw bevlogenheid, inspireert, faciliteert en prikkelt tot anders denken. 

Het spreekt u aan dat het waterschapswerk steeds meer vraagt om een ondernemende proactieve houding. U heeft een gezonde dosis humor, relativeert, reflecteert en werpt graag net even een andere blik op de zaak. Gooit u af en toe ‘een steen in de vijver’, dan is dat functioneel en voorkomt u dat spanningen de overhand nemen. U weet tegenstrijdige belangen op natuurlijke wijze met elkaar te verbinden en haalt zo het beste uit (nieuwe) samenwerkingen. Doortastend optreden en ruimte geven gaan bij u hand in hand.

Bovenal heeft u oog voor uw omgeving. U bent empathisch en inlevend. Dat laat u zien doordat u zich evenzeer verplaatst in de zorgen van inwoners, als in de ambities en plannen van medewerkers en partners buiten het waterschap. U ziet en respecteert de diversiteit van religieuze, culturele en sociale groepen, stad en land binnen het gebied van Waterschap Rivierenland. Het publiek domein gaat u aan het hart en u bent gemotiveerd zich in te zetten voor een betrouwbare overheid. Of dat nu is in Den Haag, of in het eigen rivierengebied. 

U brengt ruime bestuurlijke ervaring met zich mee in een complexe, gelaagde omgeving. Op politiek-bestuurlijk vlak weet u hoe de hazen lopen. U heeft kennis van watergerelateerde vraagstukken en bent gewend te werken en denken op academisch niveau. Ten aanzien van de opgaven van Waterschap Rivierenland, heeft u een toekomstgerichte visie. Uw netwerk is breed, vitaal en relevant voor een goede invulling van uw ambt. U combineert nevenactiviteiten met uw hoofdtaken, waar dit bijdraagt aan versterking van uzelf, uw positie en de omgeving waarin u werkt. 
 

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een functionele overheid. Met ruim 900 medewerkers zorgt de organisatie elke dag voor de bescherming tegen te veel water en vóór genoeg en schoon water. En dat tegen zo laag mogelijke kosten. Het waterschap wordt bestuurd door dertig leden in het Algemeen Bestuur (AB). Naast de dijkgraaf vormen vijf leden daarvan gezamenlijk het College van Dijkgraaf en Heemraden (CDH). Met ruim 500 kilometer aan rivierdijken langs de grote rivieren zoals de Merwede, de Linge, de Rijn, de Maas en de Waal, worden ruim één miljoen mensen beschermd. Het waterbeheergebied bestrijkt 200.000 ha. in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht.

Waterschap Rivierenland wil een innovatief waterschap zijn en blijven. Gevarieerde samenwerkingsvormen, nieuwe technieken en creatieve oplossingen zijn essentieel voor de uitvoering van de taken. Voor de komende jaren zijn de Watervisie 2050 en het Waterbeheerprogramma “Versterken, verbinden en vergroenen” koersbepalend. In het Bestuursprogramma ‘Aan de slag met water’ 2023-2027 is de bestuurlijke lijn uitgestippeld. 

Wat zijn de opgaven voor de toekomst?

Binnen de verschillende kerntaken liggen er uitdagende opgaven. Om tot duurzame oplossingen te komen, is gebiedsgericht werken essentieel. Daarmee wordt bedoeld dat er gewerkt wordt vanuit de kenmerken, opgaven, kansen en signalen van een bepaald gebied. De nieuwe Omgevingswet onderschrijft dit belang. 

Waar het de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater betreft, vraagt naleving van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) om aandacht. Actuele beelden van overstromingen en droogte dringen zich aan ons op. Rivierenland blijft zich, bij uiteenlopende weersomstandigheden, inzetten om het oppervlaktewater op peil te houden.

Om de diverse opgaven duurzaam het hoofd te bieden, zijn participatie en vroegtijdige samenwerking cruciaal. Hiermee wordt niet alleen het draagvlak voor waterprojecten versterkt maar wordt ook het waterbewustzijn in de samenleving gestimuleerd. Bij het toekennen van nieuwe ruimtelijke functies ambieert het waterschap niet voor niets een stevige(re) adviserende rol. De Kamerbrief “Water en Bodem Sturend” steunt deze ambitie en spreekt van een verkenning naar een “dwingendere watertoets”. 

Wat de interne opgaven betreft, zet Waterschap Rivierenland de komende tijd in op digitale transformatie en bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast zal het aantrekken en behouden van bevlogen, betrokken en deskundige medewerkers een uitdaging vormen.

Arbeidsvoorwaarden & Procedure

Voor deze functie is de CAO Rijk-schaal 18 van toepassing. In de rechtspositieregeling politieke ambtsdragers is de hoogte van het salaris landelijk vastgesteld. Wij zoeken een dijkgraaf die zich voor tenminste een volle bestuursperiode (6 jaar) aan Waterschap Rivierenland wil verbinden en in het gebied is gevestigd of bereid is zich daar te vestigen.

Bij de werving en selectie van de nieuwe dijkgraaf, laat Waterschap Rivierenland zich ondersteunen door werving- en selectiebureau ADJ. Het proces kent de volgende stappen (dit betreft een indicatieve planning):
  • Kennismakingsgesprekken bij ADJ: week 14 en 15 
  • Eerste gespreksronde bij Waterschap Rivierenland: week 20
  • Tweede gespreksronde bij Waterschap Rivierenland en mogelijk assessment: week 21 - 23
  • Voordracht door de vertrouwenscommissie aan het AB:  21 juni 2024
  • Benoemingsprocedure Kroon: vanaf 22 juni 2024
  • Start werkzaamheden: najaar 2024

De voordracht van het AB zal worden toegezonden aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland. De provincie geleidt de voordracht voorzien van een overweging door naar het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. De daadwerkelijke benoeming betreft een Koninklijk Besluit. Naar verwachting zal dit besluit eind september worden genomen. De Kroon benoemt de dijkgraaf voor een periode van zes jaar. Beëdiging van de dijkgraaf zal daarna door de Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland plaatsvinden. 

In de loop van de procedure dient u een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers) afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, te overleggen. Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er tevens een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. (Persoonsvertrouwelijke) gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd.

Het AB heeft een vertrouwenscommissie ingesteld op wiens voordracht het AB een aanbeveling doet aan de Kroon. Deze vertrouwenscommissie bestaat uit 5 leden van het AB en 2 leden van het CDH. De vertrouwenscommissie wordt geadviseerd door de secretaris-directeur en ondersteund door een bestuursadviseur.  
Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 27 maart 2024 tegemoet.