ratio pixel

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Korte beschrijving

Voor Stichting Jados in Arnhem is ADJ op zoek naar een voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. Heb jij affiniteit met de zorg en autisme in het bijzonder? Beschik je over financiële deskundigheid, expertise op het gebied van volkshuisvesting of kennis en ervaring binnen het gemeentelijk sociaal domein? Zou je daarmee graag een serieuze bijdrage willen leveren aan diversiteit en de ontwikkeling van ieder mens? We komen graag met je in contact!


Voorzitter en lid Raad van Toezicht
(gemeentelijk sociaal domein / financiën & volkshuisvesting)
 

Wat ga je doen?

De Raad van Toezicht (RvT) van Jados bestaat uit vijf personen en houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en op het functioneren van de bestuurder. De RvT fungeert als klankbord en werkgever en toetst daarbij of de bestuurder bij de beleidsvorming en- uitvoering opereert binnen de kaders en doelstellingen van de stichting. Ze ziet erop toe dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd, de financiën op orde zijn en relevante risico’s worden onderkend en in voldoende mate beheerst. De RvT streeft naar een samenstelling waarin brede kennis en ervaring op het gebied van bedrijfskundige processen, gemeentelijk sociaal domein, kwaliteit van zorg, financiën, volkshuisvesting en HR is gewaarborgd. 

Binnen de RvT zijn er 3 commissies te weten: de auditcommissie (waarvan het lid met portefeuille ‘financiën’ voorzitter zal worden), de commissie zorg en kwaliteit, de remuneratiecommissie (waar de voorzitter van de RvT deel vanuit zal maken). De RvT volgt de Governancecode voor de Zorg en vormt een collegiaal orgaan: ieder lid draagt verantwoordelijkheid voor alle aan de RvT toebedeelde taken. Van alle leden van de RvT wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met de doelstelling en de visie van Jados. Ze beschikken over voldoende tijd om hun functie naar behoren uit te oefenen. Daarbij verstaan ze de kunst evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand. De RvT is zichtbaar in de organisatie en voert periodiek gesprekken met de Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad. Haar eigen functioneren houdt de RvT regelmatig kritisch tegen het licht. De RvT werkt permanent aan eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de RvT als collectief als voor de afzonderlijke leden.

 

Wat breng je mee?

Als voorzitter van de RvT met profiel ‘gemeentelijk sociaal domein’ beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

 • ruime ervaring in toezichthouden, gedegen kennis van governancevraagstukken;
 • kennis van en ervaring met gemeentelijk sociaal domein (o.m. WMO, Participatiewet);
 • een bijbehorend relevant netwerk;
 • voldoende financieel-economische kennis om begrotingen en jaarrekeningen te kunnen beoordelen;
 • affiniteit met de doelgroep en werkwijze van Jados.

Als lid van de RvT met profiel ‘financiën & volkshuisvesting’ beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

 • ervaring in toezichthouden, dan wel bestuurlijke ervaring of gedegen ervaring met de verhouding tussen bestuurder en RvT;
 • kennis en ervaring op het gebied van financiën, bijvoorbeeld opgebouwd als CFO, accountant of controller;
 • kennis van en ervaring met volkshuisvesting is een pré;
 • een bijbehorend relevant netwerk;
 • affiniteit met de doelgroep en werkwijze van Jados.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:

 • natuurlijk gezag, verbindende stijl van leidinggeven (voorzitter);
 • gewetensvol, integer en transparant;
 • evenwichtig in betrokkenheid en afstand;
 • zorgvuldig en analytisch;
 • omgevingsbewust en organisatiesensitief;
 • verbindend, luisterend oor en sparringpartner;
 • humor, (zelf)kritisch, gericht op innovatie en ontwikkeling;
 • aanmoedigend, teamspeler.

Waar staat Jados voor?

Jados biedt begeleiding op diverse levensgebieden aan (jong)volwassenen met een diagnose autisme. De focus ligt daarbij op de levensfasen waarin studie en/of werk centraal staan. In 2023 betrof dit ondersteuning aan ongeveer 2100 cliënten, vanaf 49 locaties in 105 gemeenten door in totaal bijna 425 medewerkers. 

Jados streeft naar zelfstandigheid van mensen met autisme door verbinding te maken met de directe sociale omgeving en door het vergroten van de mentale weerbaarheid. Op deze manier wordt de afhankelijkheid van de hulpverlening geminimaliseerd en is voor de meeste mensen de dienstverlening tijdelijk. Jados richt zich op de gehele persoon, met zijn of haar levensgeschiedenis, persoonlijke context en diagnose om zorg op maat te kunnen bieden. Hierbij benut Jados de eigen kracht en kennis van de mensen die Jados begeleidt door de begeleiding samen met hen vorm te geven. De visie van Jados is dat mensen met autisme als vanzelfsprekend deelnemen aan de samenleving. Het participeren van mensen met autisme betekent meer diversiteit, wat bijdraagt aan een beter functionerende en mooiere samenleving. Voor meer informatie zie de website www.jados.nl  waar ook het jaarverslag 2023 en het meerjarenbeleidsplan te vinden zijn.
 

Honorering

De nieuwe toezichthouders worden door de RvT zelf aangesteld voor een periode van vier jaar – in verband met het rooster van aftreden -. Ze ontvangen een vergoeding die valt binnen de WNT en passend is bij de organisatieomvang. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. Jaarlijks vinden er vijf reguliere vergaderingen plaats. De genoemde commissies komen ieder gemiddeld drie keer per jaar bijeen. Een vertegenwoordiging van de RvT sluit verder nog twee keer per jaar aan bij een vergadering van de Ondernemingsraad en één keer per jaar bij een vergadering van de Cliëntenraad. Werkbezoeken kunnen onderdeel uitmaken van de werkzaamheden. 
 

Wil je meer informatie of direct solliciteren?

Jados is ervan overtuigd dat het benutten van verschillende talenten en perspectieven de organisatie beter maakt en zorgt voor een plezierige plek voor iedereen die bij en met hen werkt. Daarom wordt er gebouwd aan een organisatie die de kracht van diversiteit gebruikt om betere resultaten te halen. Jouw talent voor toezichthouden is voor Jados belangrijker dan je geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, eventuele beperking of ziekte. Dit zal een belangrijk aandachtspunt zijn in de procedure. Bij de werving en selectie laat Jados zich bijstaan door bureau ADJ. 

Een referentiecheck, diplomacheck en mogelijk ook een assessment of Talent en Motivatie Analyse (TMA) maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via de website van ADJ.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag uiterlijk 1 september 2024 tegemoet.

Voor deze procedure kun je alvast rekening houden met de volgende data:

 • oriënterende gesprekken bij ADJ: 9, 11 en 12 september 2024
 • eerste gespreksronde bij Jados: 23 of 24 september
 • tweede gespreksronde bij Jados : 30 september of 2 oktober

Neem voor meer informatie contact op met Mariëlle Veerman, ADJ. Telefoonnummer 06-15087126, e-mailadres: marielle@adj.nl